Vedtægter & Generalforsamling

Vedtægter for SONDEX af 17. maj 1990.


Navn, hjemsted og formål


§1.


 1. Foreningens navn er SONDEX af 17. maj
 2. Foreningens hjemmeside har adressen sondexpersonale.dk.


§2.


 1. Foreningens formål er at afholde fester og sociale arrangementer en til tre gange årligt.
 2. Foreningen er upolitisk.
 3. Foreningen må ikke beskæftige sig med faglige spørgsmål og må ikke have tilknytning til faglige forbund eller klubber.
 4. §2 kan ikke ændres af generalforsamlingen og er undtaget § 20.Medlemmerne


§3.


 1. Alle medarbejdere ved Sondex kan optages som medlemmer af foreningen.
 2. Sker indmeldelse i personaleforeningen i forbindelse med medlemmets ansættelse ved Sondex, aktiveres medlemskabet ved indmeldelsen.
 3. Sker indmeldelse i personaleforeningen senere end ansættelsestidspunktet ved Sondex, aktiveres medlemskabet tre måneder efter indmeldelsen.
 4. Aktivering af medlemskabet er betinget af, at medlemmet ved indmeldelsen binder sig for minimum seks måneders medlemskab.


§4.


 1. Kontingent til personaleforeningen opkræves via lønningsafdelingen hos Sondex i form af løntræk.
 2. Timelønnede betaler kontingent hver 14. dag. Funktionærer betaler kontingent hver måned. Det årlige kontingent er ens for timelønnede og funktionærer.
 3. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og udgør i 2018 kr. 25 pr. 14 dage for timelønnede og 50 pr. måned for funktionærer.


§5.


 1. Medlemmer som på grund af orlov, langtidssygemelding, udstationering eller lignende er fraværende fra arbejdspladsen i en sammenhængende periode på minimum en fuld kalendermåned kan vælge at overgå til passivt medlemskab.
 2. Overgang til passivt medlemskab kan ske til udgangen af en måned ved skriftlig henvendelse til personaleforeningens formand samt til lønningsafdelingen ved Sondex.
 3. Passive medlemmer betaler ikke det i § 4 omtalte kontingent til personaleforeningen.
 4. Passive medlemmer kan deltage i personaleforeningens arrangementer mod at betale et af bestyrelsen fastsat deltagergebyr. Deltagergebyret fastsættes for hvert enkelt arrangement men kan ikke udgøre mindre end de faktiske omkostninger til arrangementet eller mindre end de aktive medlemmers eventuelle egenbetaling.
 5. Overgangen tilbage til aktivt medlemskab kan ske til indgangen af en måned ved skriftlig henvendelse til personaleforeningens formand samt til lønningsafdelingen ved Sondex.
 6. Ved genindtræden på normale medlemsvilkår er passive medlemmer ikke underlagt karensperioden omtalt i § 3 stk. 3 eller bindingsperioden omtalt i§ 3 stk 4.


§6.


 1. Udmeldelse kan ske til udgangen af en måned ved skriftlig henvendelse til personaleforeningens formand.
 2. Ved udmeldelse af personaleforeningen eller ved fratrædelse hos Sondex kan for meget indbetalt kontingent ikke tilbagebetales.


§7.


 1. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som uden varsel er udeblevet fra minimum to arrangementer, som de har tilmeldt sig.
 2. Eksklusionsperioden er 1 år, hvorefter den ekskluderede kan indmelde sig i personaleforeningen § 3 stk. 3. Der betales ikke kontingent i eksklusionsperioden.Generalforsamling


§8.


Generalforsamlingen er personaleforeningens højeste myndighed.


§9.


 1. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst tre ugers varsel ved opslag i kantinerne på Sondex lokaliteter samt ved opslag på hjemmesiden.
 3. Indkaldelsen skal indeholde navnene på de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, og der skal i indkaldelsen være angivet en sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen
 4. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

       1.  Valg af dirigent.

       2.  Valg af stemmetæller.

       3.  Formandens beretning.

       4.  Aflæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår.

       5.  Indkomne forslag.

       6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

       7.  Valg til bestyrelsen.

       8.  Valg af suppleanter.

       9.  Valg af revisor.

       10. Eventuelt.


 1. Indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.§10.


 1. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.
 2. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
 3. Der kan afgives en stemme pr. fremmødt medlem.§11.


 1. Bestyrelsen sørger for, at der optages referat fra generalforsamlingen.
 2. Referatet fra generalforsamlingen skal være tilgængeligt for medlemmerne senest tre uger efter generalforsamlingens afholdelse.Ledelse


§12.


 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen således, at halvdelen af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Suppleanter vælges for et år ad gangen.
 2. Alle aktive medlemmer af personaleforeningen § 3 kan vælges til bestyrelsen, såfremt med- lemmet er fyldt 18 år.
 3. Kassereren vælges af generalforsamlingen under dagsordenens punkt Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.Regnskab og økonomi


§13.


 1. Foreningens regnskabsår er fra januar til 31. december.
 2. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for det løbende regnskabsår af generalforsamlingen.
 3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
 4. Revision finder sted efter hvert af foreningens arrangementer, dog mindst en gang årligt efter regnskabsårets afslutning og før den ordinære generalforsamling.
 5. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted såfremt revisor ønsker det.
 6. Regnskabet for det forløbne regnskabsår udleveres til generalforsamlingen.


§14.


 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.§15.


 1. Foreningens formue anbringes efter bestyrelsens skøn, dog skal anbringelsen ske uden risiko for tab.
 2. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at optage lån eller til på anden vis at gældsætte foreningen.Arrangementer


§16.


 1. Alle medlemmer med et aktivt medlemskab § 3 kan deltage i foreningens arrangementer.
 2. Medlemmer, der fratræder hos Sondex, kan deltage i arrangementer, som de er tilmeldt, under ansættelsen.§17.


 1. Bestyrelsen kan pålægge medlemmerne hel eller delvis egenbetaling ved afholdelse af arrangementer.
 2. Evt. overskud fra arrangementer indgår i foreningens drift.


§18.

Udebliver et medlem uden varsling fra to arrangementer, som vedkommende har tilmeldt sig, kan medlemmet ekskluderes jf. § 7.


§19.


 1. Vikarer med minimum to måneders anciennitet hos Sondex kan deltage i personaleforeningens arrangementer mod at betale et af bestyrelsen fastsat deltager- gebyr.
 2. Deltagergebyret fastsættes for hvert enkelt arrangement men kan ikke udgøre mindre end de faktiske omkostninger til arrangementet eller mindre end medlemmernes eventuelle egenbetaling.Vedtægtsændringer og foreningsophør.


§20.


 1. Ændring af nærværende vedtægter skal vedtages på en ordinær generalforsamling samt på en ekstraordinær generalforsamling afholdt senest tre måneder efter den ordinære generalforsamling, hvor ændringsforslaget blev fremsat.
 2. På hver af de to generalforsamlinger skal ændringsforslaget vedtages af 2/3 af de fremmødte.
 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst tre ugers varsel ved opslag i kantinerne på Sondes lokaliteter samt ved opslag på hjemmesiden. Ændringsforslagene skal klart fremgå af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.


§21.
 1. Opløsning af personaleforeningen kan ske efter indstilling fra medlemmer som § 3 har haft et aktivt medlemskab på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
 2. Opløsning af personaleforeningen følger reglerne om vedtægtsændringer, som beskrevet i §20
 3. Ved opløsning af personaleforeningen udloddes foreningens formue ligeligt til alle foreningens medlemmer, som var medlem på tidspunktet for fremsættelsen af forslaget om opløsning.
Således vedtaget af generalforsamlingen 20. April 2018.

Personaleforeningen ved Sondex